Zdravotní pojišťovna

ZP – Zdravotní pojištění

Obsah

Základní informace

1. Základní informace
2. Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění
3. Platba zdravotního pojištění
4. Zálohy zdravotního pojištění
5. Přehled o příjmech a výdajích
6. Vyměřovací základ
7. Ostatní povinnosti plátců pojistného

Postupy

1. Registrace u zdravotní pojišťovny jako OSVČ
2. JRF - Jednotný registrační formulář
3. Placení záloh na zdravotní pojištění
4. Roční vyúčtování plateb u zdravotního pojištění

Zákony
Kontakty
Soubory ke stažení

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Základní informace

Zdravotní pojištění slouží pro úhradu zdravotní péče. Je povinné jak v ČR, tak v EU.

V České republice platí zdravotní pojištění:

· za zaměstnance zaměstnavatel (odvádí zdravotní pojišťovně celkovou měsíční částku, ve které je zahrnut podíl za platbu zaměstnance – 1/3 i podíl za platbu zaměstnavatele – 2/3),

· za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané stát.

· osoby samostatně výdělečně činné(fyzické osoby podnikající), které si jej hradí samy.

2. Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění

Za OSVČ se pro účely zdravotního pojištění považují:

a)    osoby podnikající v zemědělství (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství),

b)    osoby provozující živnost (zákon či 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání),

c)    osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, např:

· zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,

· zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti,

· zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech …,

· zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství …, 

· zákon č. 36/1997 Sb., o znalcích a tlumočnících,

· zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích,

· zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

d)    společníciveřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností (§ 76 a násl. a § 93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),

e)    osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku po 1.1.2004, pokud tato činnost je konána mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění,

f)     spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

g)    osoby vykonávající soustavně uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů (např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých),

h)    osoby vykonávající soustavně nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů – jedná se o činnosti jinde neuvedené, vykonávané vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, k nimž není nutné povolení nebo evidence (např. profesní sportovci).

3. Platba Zdravotního pojištění

Máme-li příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, tak platit zdravotní pojištění musíme. Jde jen o to, zda musíme platit zálohy nebo celou částku až po konci roku.

Abychom to zjistili, musíme vědět, zda samostatná výdělečná činnost je náš hlavní příjem, vedlejší příjem nebo za nás platí pojistné stát.

Hlavní příjem- aspoň minimální záloha

Měsíčně platíme zálohu, která vyšla z posledního Přehledu (dokument, který se vyplňuje a odevzdává krátce po podání daňového přiznání za daný rok zdravotní pojišťovně). Tato záloha však nesmí být menší než je minimální záloha (i když jsme byli třeba ve ztrátě). V případě, že začínáme podnikat, taktéž platíme zdravotní pojištění ve výši tzv. minimální zálohy. Tato je stanovena pro každý rok.

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek nám pojišťovna vrátí.

Vedlejší příjem - bez záloh

Nemusíme platit zálohy, celou částku zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Minimálně 0 Kč, maximálně dvanáctinásobek maximální zálohy.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere tehdy, pokud v zaměstnání (na základě pracovní smlouvy) vyděláme alespoň 96 000,-- Kč ročně a náš zaměstnavatel z ní odvádí pojistné a my jsme to nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Každý měsíc se posuzuje zvlášť, to znamená, že pokud máme některý měsíc méně než minimální mzdu (ne z důvodu nemoci apod.), nahlásíme to na pojišťovně (do 8 dnů) a zaplatíme za ten měsíc pojistné jako při hlavní činnosti.

Pojistné platí stát- vypočtená záloha

Pokud patříme mezi osoby, za které platí pojistné i stát což je např. student, starobní nebo invalidní důchodce, i částečně invalidní, žena pečující o malé dítě (podrobně § 7 zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění) nahlásíme to na své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Zálohy budeme platit, jen pokud jsme měli v předešlém roce zisk. Minimální záloha není stanovena. Pokud s podnikáním začínáme, zálohy neplatíme.

Po skončení roku po podání Přehledu zaplatíme nebo doplatíme pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Případný přeplatek ze záloh nám pojišťovna vrátí.

Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem:

· nástupu zaměstnance do zaměstnání,

· zahájení samostatné výdělečné činnosti,

· dnem kdy se stal pojištěncem (v případě udělení trvalého pobytu).

Výši pojistného, penále a způsob placení stanoví zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

4. Zálohy zdravotního pojištění

Pokud je naše podnikání hlavním zdrojem příjmu jsme povinni platit měsíčně zálohu na zdravotní pojištění. Výše zálohy je daná částkou, která vyšla z posledního Přehledu (dokument, který se vyplňuje a odevzdává krátce po podání daňového přiznání za daný rok zdravotní pojišťovně). Tato záloha však nesmí být menší než je minimální záloha (i když jsme byli třeba ve ztrátě). V případě, že začínáme podnikat, taktéž platíme zdravotní pojištění ve výši tzv. minimální zálohy. Tato je stanovena pro každý rok.

 

 

2013

minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti

1.748,-- Kč

maximální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti

20.967,-- Kč

Po konci roku po podání Přehledu pojistné doplatíme, případný přeplatek nám pojišťovna vrátí.

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Pojistné platíme příslušné zdravotní pojišťovně (u které jsme registrováni). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

5. Přehled o příjmech a výdajích

Během roku se platí zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do 30. dubna následujícího roku musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně, kde se vypočítá celkové zdravotní pojištění za rok 2012.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Od zdravotního pojištění za daný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

6. Vyměřovací základ

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí strop vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Pro rok 2013 je opět stanoven na 72násobek průměrné měsíční mzdy, s tím rozdílem, že její výše nově činí 25 884 Kč tj. strop je nově ve výši 1 863 648 Kč. Měsíční maximální vyměřovací základ tedy odpovídá 155 304 Kč a maximální měsíční záloha pak částce 20 967 Kč.

Minimální vyměřovací základ, ze kterého je zase odvozena minimální záloha, je pro rok 2013 stanoven na částku 12 942. Na rozdíl od sociálního pojištění platí, že novou minimální zálohu platíte už od ledna, tedy nejpozději do 8. 2. 2012 je nutné ji poukázat na účet zdravotní pojišťovny.

6. Ostatní povinnosti plátců pojistného

· zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání, změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem a další skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné,

· o oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci,

· pojištěnec, který je OSVČ oznámí příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Tuto povinnost splní pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.

 

Postupy

1. Registrace u zdravotní pojišťovny jako OSVČ

Od 1. 8. 2006 byly živnostenské úřady prohlášeny za centrální registrační místa (CRM) a podnikateli teď stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. CRM tak umožní provést registraci podnikatele bez nutnosti dodávat např. doklady o bezdlužnosti nebo výpis z rejstříku trestů.

Podnikatelé mohou od 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, tj. registrace pro daňové účely, plnění oznamovací povinnosti a dalších povinností vůči České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám přímo na živnostenském úřadě (CRM). Dne 1. 7. 2008 navíc vstoupila v účinnost zásadní novela živnostenského zákona, která mimo jiné ruší místní příslušnost živnostenského úřadu a zavádí možnost tzv. podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT.

V případě že se podnikatel (OSVČ) kompletně nezaregistruje v rámci systému CRM, je nutno zajistit registraci samostatně, a to u následujících institucí: zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení, finanční úřad.

Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Podnikatel provozující svou podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu.

Za zahájení výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat s cílem "mít příjem" (tj. objednávky, fakturace, uzavření smlouvy apod.).

Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

2. JRF – Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulářnahrazuje různé typy formulářůpro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných údajů.

Jednotný registrační formulář - JRF byl vypracován tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany pracovníků CRM.

Typy jednotných registračních formulářů - JRF

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu.

3. Placení záloh na zdravotní pojištění

Záloha na zdravotní pojištění je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Pojistné platíme příslušné zdravotní pojišťovně (u které jsme registrováni). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění při hlavní činnosti v roce 2012 je 1.748,-- Kč.

4. Roční vyúčtování plateb na zdravotní pojištění

Během roku se platí zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do 30. dubna následujícího roku musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně, kde se vypočítá celkové zdravotní pojištění za rok 2011.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Od zdravotního pojištění za daný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

Zákony

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Kontakty

Živnostenský úřad Ostrava

Adresa:

MMO Nová radnice (budova NR)

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

Call centrum:844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:

posta@ostrava.cz

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY - pobočka Ostrava-Moravská Ostrava

Adresa: Sokolská třída 267/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 596 165 111

Fax: +420 596 118 973

Email: informace91@vzp.cz

WWW: http://www.vzp.cz

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY - pobočka Ostrava-Poruba

Adresa: Hlavní třída 686/102, 708 00 Ostrava-Poruba

Telefon: +420 952 239 298

Email: informace91@vzp.cz

WWW: http://www.vzp.cz

 

Revírní bratrská pokladna – pobočka Slezská Ostrava

Adresa: Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Telefon: +420 596 256 111

Telefon: +420 596 256 114

Email: rbp@rbp-zp.cz

WWW: http://www.rbp-zp.cz

 

Revírní bratrská pokladna – pobočka Moravská Ostrava

Adresa: Nádražní 1258/22, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 596 256 262

Zelená linka: +420 800 213 213

Email: rbp@rbp-zp.cz

WWW: http://www.rbp-zp.cz

 

Revírní bratrská pokladna – pobočka Ostrava-Poruba

Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba (Fakultní nemocnice Ostrava)

Telefon: +420 596 960 534

Zelená linka: +420 800 213 213

Email: rbp@rbp-zp.cz

WWW: http://www.rbp-zp.cz

 

Revírní bratrská pokladna – pobočka Ostrava-Hrabůvka

Adresa: Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon: +420 596 728 829

Zelená linka: +420 800 213 213

Email: rbp@rbp-zp.cz

WWW: http://www.rbp-zp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Ostrava-Vítkovice

Adresa: Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Modrá linka: +420 810 800 000

Fax: +420 599 090 710

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Ostrava-Zábřeh

Adresa: Rudná 3114/114, 700 30 Ostrava-Zábřeh (Avion Shopping park)

Telefon: +420 596 729 640

Telefon: +420 596 729 660

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Ostrava-Poruba

Adresa: Opavská 962/39, 708 00 Ostrava-Poruba

Telefon: +420 553 871 019

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Ostrava-Hrabůvka

Adresa: Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (poliklinika)

Telefon: +420 596 753 026

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Ostrava-Kunčice

Adresa: Vratimovská 142/131, 719 00 Ostrava-Kunčice

Telefon: +420 595 682 530

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – pobočka Moravská Ostrava

Adresa: Tyršova 496/34, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 596 110 309

Email: posta@cpzp.cz

WWW: http://www.cpzp.cz

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - pobočka Ostrava-Přívoz

Adresa: Hlávkova 1041/2, 702 00 Ostrava-Přívoz

Telefon: +420 596 206 111

Fax: +420 596 206 555

Email: ostrava@zpmvcr.cz

WWW: http://www.zpmvcr.cz

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky - pobočka Ostrava-Moravská Ostrava

Adresa: Matiční 1042/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 973 488 188

Email: jdn-ostrava@vozp.cz

WWW: http://www.vozp.cz

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - pobočka Ostrava-Moravská Ostrava

Adresa: Přívozská 949/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 596 133 318

Fax: +420 596 133 317

Email: ostrava@ozp.cz

WWW: http://www.ozp.cz


Soubory ke stažení

Komentáře


Pro vložení komentáře se přihlašte.

Proč se registrovat

Po registraci si vytvoříte vlastní profil, díky kterému získáte přístup k rezervačnímu systému.

Rezervační systém umožňuje rezervaci pracovního místa, rezervaci notebooku a objednání služby hlídání dětí.